Radimpex Forum Download Početna stranaKontaktTowerArmcadMetal StudioNorma Base

Online lekcije i tutorijali

Sve lekcije i tutoriali (filmovi) koji su predstavljeni ovde mogu se preuzeti sa Download stranice čime dobijate mogućnost njihovog prikazivanja direktno sa Vaseg kompjutera.

Ram u ravni

Ovaj primer prikazuje model jednostavnog čelicnog rama sa zategama (elementima sa nelinearnim ponašanjem) u vertikalnoj ravni, i sastoji se od dva filma. Prvi film prikazuje postupak definisanja geometrije i poprečnih preseka, postavljanja oslonaca i nanošenja opterećenja. Drugi film prikazuje obradu rezultata proračunatog modela, uključujuci i dimenzionisanje čelicnih nosača.
Download

Film 1 - Unos podataka (4.6MB) Pokrenite animaciju

Download

Film 2 - Obrada rezultata i dimenzionisanje čelicnih nosaca (2.6 MB) Pokrenite animaciju

Resetka u ravni

Ovaj primer prikazuje model jednostavne drvene rešetke u vertikalnoj ravni, i sastoji se od dva filma. Prvi film prikazuje postupak definisanja geometrije i poprečnih preseka, postavljanja oslonaca i nanošenja opterecenja. Drugi film prikazuje obradu rezultata proračunatog modela, uključujući i dimenzionisanje drvenih nosača.
Download

Film 1 - Unos podataka (4.3 MB) Pokrenite animaciju

Download

Film 2 - Obrada rezultata i dimenzionisanje drvenih nosača (2.6 MB) Pokrenite animaciju

Međuspratna konstrukcija

Ovaj primer prikazuje model jedne jednostavne betonske međuspratne konstrukcije koja se sastoji od ploče i greda. Primer sadrži četiri filma. Prvi film prikazuje definisanje geometrije i karakteristika ploče i greda, definisanje oslonaca, nanošenje opterećenja, generisanja mreže konačnih elemenata i proračuna.
Drugi film prikazuje dimenzionisanje i usvajanje armature u pločama. Treći film prikazuje dimenzionisanje i usvajanje armature u gredama. Četvrti film prikazuje eksport usvojene armature u program ArmCAD 2005.
Download

Film 1 - Unos podataka (2.8 MB) Pokrenite animaciju

Download

Film 2 - Obrada rezultata i dimeznionisanje ploča (1.7 MB) Pokrenite animaciju

Download

Film 3 - Obrada rezultata i dimeznionisanje greda (2.2 MB) Pokrenite animaciju

Download

Film 4 - Obrada rezultata i eksport usvojene armature u ArmCad 2005 (1.8 MB) Pokrenite animaciju

Kontinualna greda

Ovaj primer prikazuje analizu uticaja pokretnog opterećenja na jednom jednostavnom nosaču – kontinualnoj gredi. Analiza je sprovedena na dva načina – pomoću pokretnog opterećenja i pomoću uticajne linije. Primer se sastoji od dva filma. Prvi film prikazuje definisanje geometrije i poprečnih preseka nosača, definisanje i nanošenja pokretnog opterećenja i zadavanja uticajnih linija. Drugi primer prikazuje dobijene rezultate, postupak definisanja šeme opterećenja i određivanje kritičnog položaja pokretnog opterećenja.
Download

Film 1 - Unos podataka (2.2 MB) Pokrenite animaciju

Download

Film 2 - Obrada rezultata - pokretno opterećenje i uticajna linija (0.5 MB) Pokrenite animaciju

Čelicna hala

Ovaj primer prikazuje statičku analizu jedne jednostavne čelične hale, i sastoji se od dva filma. Prvi film prikazuje način definisanja 3D geometrije konstrukcije. Drugi film prikazuje pregled uticaja u 2D i 3D pogledu, grupisanje elemenata konstrukcije pomoću grupa sakrivanja i dimenzionisanje čeličnih i betonskih nosača.
Download

Film 1 - Unos podataka (5.1 MB) Pokrenite animaciju

Download

Film 2 - Obrada rezultata - 2D i 3D (4.2 MB) Pokrenite animaciju

Zgrada

Ovaj primer prikazuje modeliranje, modalnu analizu, statički proračun (uključujuči seizmiku) i dimenzionisanje jedne jednostavne 3D strukture – zgrade od sedam spratova. Prvi film prikazuje unos podataka, generisanje modela, generisanje mreže konačnih elemenata i modalnu analizu. Drugi film prikazuje obradu rezultata i dimenzionisanje ploča, greda, stubova i seizmičkih zidova.
Download

Film 1 - Unos podataka (3.8 MB) Pokrenite animaciju

Download

Film 2 - Obrada rezultata (2.4 MB) Pokrenite animaciju